1.Загальні положення

 • Комунальне некомерційне підприємство «Міська поліклініка №2» Чернівецької міської ради (далі – Підприємство) є амбулаторно-поліклінічним закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає медичну допомогу населенню будь-якої адміністративної території в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та цим Статутом, а також вживає заходів із профілактики захворювань  населення та підтримання громадського здоров`я.
 • Підприємство створено за рішенням 54 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 26.04.2018 р. №1243 «Про реорганізацію шляхом перетворення комунальних медичних закладів м. Чернівців: КМУ «Міська поліклініка №1», КМУ «Міська поліклініка №2», КМУ «Міська поліклініка №3», КМУ «Міська поліклініка №5», КМУ «Міська дитяча поліклініка», КМУ «ЦПМСД «Роша» та КМУ «ЦПМСД «Садгора» в комунальні некомерційні підприємства» відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», шляхом перетворення комунальної медичної установи «Міська поліклініка №2» Чернівецької міської ради у комунальне некомерційне підприємство «Міська поліклініка №2» Чернівецької міської ради.
 • Майно підприємства є власністю територіальної громади  м. Чернівців в особі Чернівецької міської ради.
 • Підприємство є правонаступником усього майна всіх прав та обов’язків комунальної медичної установи «Міська поліклініка №2».
 • Підприємство засновано на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади міста Чернівців.
 • Засновником, Власником Підприємства є територіальна громада м. Чернівців в особі Чернівецької міської ради.
 • Органом, за яким закріплено функції управління Підприємством, є управління охорони здоров’я Чернівецької міської ради (надалі – Уповноважений орган управління). Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Уповноваженому органу управління.
 • Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.
 • Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Підприємства або їх частини серед засновників (учасників), працівників комунального некомерційного підприємства (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
 • Не вважається розподілом доходів Підприємства, в розумінні п. 1.9 Статуту, використання Підприємством власних доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.
 • Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним Кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, загальнообов’язковими для всіх закладів охорони здоров’я наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров’я України, загальнообов’язковими нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями Чернівецького міського голови, наказами начальника управління охорони здоров’я Чернівецької міської ради, а також цим Статутом.

 

 1. Найменування та місцезнаходження

2.1.  Найменування:

2.1.1. Повне українською мовою: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА №2» ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.

2.1.2. Скорочене українською мовою: КНП «МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА №2»

2.2. Місцезнаходження: 58000, м. Чернівці, вул. Лесі Українки, буд. 11.

 

 1. Мета та предмет діяльності

3.1. Основною метою діяльності Підприємства є надання первинної, вторинної (спеціалізованої), інших видів медичної допомоги населенню та здійснення управління медичним обслуговуванням, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:

3.2.1. Медична практика з надання первинної, вторинної (спеціалізованої), інших видів медичної допомоги населенню.

3.2.2. Забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної, вторинної (спеціалізованої), інших видів медичної допомоги  населенню у визначеному законодавством України порядку.

3.2.3. Організація надання первинної, вторинної (спеціалізованої), інших видів медичної допомоги  населенню у визначеному законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

3.2.4. Проведення профілактичних щеплень.

3.2.5. Планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь.

3.2.6. Консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, а також щодо ведення здорового способу життя.

3.2.7. Взаємодія з суб’єктами надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта.

3.2.8. Організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством України порядку.

3.2.9. Забезпечення дотримання міжнародних принципів доказової медицини та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

3.2.10. Упровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів.

3.2.11. Проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності.

3.2.12. Направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності.

3.2.13. Участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед  населення щодо формування здорового способу життя.

3.2.14. Участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством України порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я.

3.2.15. Участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку визначеному відповідними програмами та законодавством України.

3.2.16. Участь у визначенні проблемних питань надання первинної, вторинної (спеціалізованої), інших видів медичної допомоги населенню та шляхів їх вирішення.

3.2.17. Надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо розробки планів розвитку первинної, вторинної (спеціалізованої), інших видів медичної допомоги населенню.

3.2.18. Медична практика.

3.2.19. Визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та дорослого населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою.

3.2.20. Моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів.

3.2.21. Забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства.

3.2.22. Зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами  законодавства України.

3.2.23. Залучення медичних працівників для надання первинної та вторинної медичної допомоги, в тому числі залучення лікарів, що працюють як фізичні особи – підприємці за цивільно-правовими договорами, підтримка професійного розвитку медичних працівників для надання якісних послуг.

3.2.24. Закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю.

3.2.25. Координація діяльності лікарів із надання первинної, вторинної медичної допомоги населенню Підприємства з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами вторинної та третинної медичної допомоги, санаторіїв, а також з іншими службами, що опікуються добробутом дорослого населення, зокрема соціальною службою, та правоохоронними органами.

3.2.26. Надання платних послуг із медичного обслуговування населення відповідно до законодавства України.

3.2.27. Надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей.

3.2.28. Надання будь-яких інших послуг суб’єктам господарювання, що надають первинну, вторинну медичну допомогу згідно законодавства України.

3.2.29. Організація та проведення науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо.

3.2.30. Проведення первинних, періодичних медичних оглядів деяких категорій населення.

3.2.31. Проведення наукових та науково-дослідних робіт, втілення досягнень науково-технічного прогресу.

3.3. Підприємство може бути клінічною базою вищих медичних, фармацевтичних навчальних та науково-дослідних закладів (установ) усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної  освіти.

3.4. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Якщо для провадження певних видів діяльності, передбачених Статутом, потрібний спеціальний дозвіл, Підприємство отримує його в порядку, визначеному законодавством України.

3.5. Підприємство має право займатися іншими видами діяльності не передбаченими в даному Статуті і не забороненими законодавством України.

 

 1. Правовий статус

4.1. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права та обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

4.2. Підприємство користується закріпленим за ним комунальним майном, що є власністю територіальної громади м. Чернівців на праві оперативного управління та іншим майном, переданим Підприємству у встановленому законодавством України порядку. На це майно не може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів Підприємства.

4.3. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, самостійно організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану,  організовує надання послуг і реалізує їх за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому законодавством України.

4.4. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

4.5. Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством України.

4.6. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в установах банків, Державному казначействі України, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи,  а також бланки з власними реквізитами.

4.7. Підприємство має право укладати угоди (договори), набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

4.8. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність і затверджує штатний розпис.

4.9. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Підприємство має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.

 

 1. Статутний капітал. Майно та фінансування

5.1. Майно Підприємства є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства. Підприємство користується зазначеним майном. У разі ліквідації Підприємства майно та кошти, що належать до власності територіальної громади м. Чернівців, підлягають безоплатній передачі на баланс одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду діяльності або зараховуються до доходу бюджету.

5.2. Підприємство не має право відчужувати або іншим способом розпоряджатись закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів без попередньої згоди Засновника та Уповноваженого органу управління у встановленому порядку. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно третім особам (юридичним чи фізичним особам) крім випадків, прямо передбачених законодавством. Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться на балансі Підприємства або її відчуження, вирішуються виключно Засновником.

5.3. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:

5.3.1. Комунальне майно, передане Підприємству відповідно до рішення Засновника про перетворення комунальної медичної установи у комунальне некомерційне підприємство.

5.3.2. Кошти державного бюджету України та місцевого бюджету              м. Чернівців (бюджетні кошти).

5.3.3.  Власні  надходження  Підприємства:  кошти від господарської та/або виробничої діяльності.

5.3.4. Цільові кошти.

5.3.5. Кошти, отримані за договорами з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення.

5.3.6. Кредити банків.

5.3.7. Майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб.

5.3.8. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи  добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб; надходження  коштів на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі.

5.3.9. Майно та кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством України.

5.3.10. Платні послуги та інші джерела, не заборонені законодавством України.

5.4. Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках, передбачених законодавством України.

5.5. Статутний капітал Підприємства становить: 34956381,32 (тридцять чотири мільйона дев’ятсот п’ятдесят шість тисяч триста вісімдесят одна) гривень  32 копійок.

5.6. Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних завдань під гарантію Засновника.

5.7. Підприємство у визначеному законодавством України порядку самостійно організовує та здійснює бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Підприємства.

5.8. Власні надходження Підприємства використовуються відповідно до законодавства України.

 1. Права та обов’язки

6.1. Підприємство має право:

6.1.1. Звертатися у порядку, встановленому законодавством України, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань.

6.1.2. Самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку відповідно до своїх завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне забезпечення.

6.1.3. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства України, рішень Засновника та Уповноваженого органу управління.

6.1.4 Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства України.

6.1.5. Самостійно визначати напрямки використання грошових коштів у порядку, визначеному законодавством України, враховуючи норми цього Статуту.

6.1.6. Здійснювати власне будівництво,  реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством України порядку.

6.1.7. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством України порядку.

6.1.8. Співпрацювати з іншими закладами охорони здоров’я, науковими установами та фізичними особами-підприємцями.

6.1.9. Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я за їх запитом.

6.1.10. Створювати структурні підрозділи Підприємства відповідно до законодавства України.

6.1.11. Здійснювати інші права, що не суперечать законодавству України, рішенням Чернівецької міської ради, рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради, наказам Уповноваженого органу управління.

6.2. Підприємство зобов’язане:

6.2.1. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства України про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

6.2.2. Здійснювати бухгалтерський облік, забезпечувати фінансову та статистичну звітність згідно з законодавством України.

6.2.3. Керуватись у своїй діяльності Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров’я України, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

6.2.4. Планувати свою діяльність щодо реалізації мети та предмету діяльності Підприємства з урахуванням та у межах єдиної комплексної політики в галузі охорони здоров’я м. Чернівців.

6.2.5. Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до законодавства України.

6.2.6. Розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення кваліфікації працівників.

6.2.7. Акумулювати власні надходження та витрачати їх з метою забезпечення діяльності Підприємства відповідно до законодавства України та цього Статуту.

 

 1. Управління підприємством та громадський

контроль за його діяльністю

7.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Засновника, Уповноваженого органу управління та Директора.

7.2. Поточне керівництво (оперативне управління) Підприємством здійснює керівник Підприємства – Директор, який призначається на посаду за результатами відкритого та публічного відбору (конкурсу) відповідно до порядку, визначеного законодавством України, та який відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим Міністерством охорони здоров’я України. З переможцем конкурсу Чернівецький міський голова укладає трудовий контракт (строковий трудовий договір). Строк найму, права, обов’язки і відповідальність Директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом згідно з законодавством України. Директор звільняється з посади Чернівецьким міським головою відповідно до умов, визначених трудовим контрактом та законодавством України.

7.3. Наглядова рада Підприємства (у разі її утворення) контролює та спрямовує діяльність керівника Підприємства. Порядок утворення Наглядової ради, організація діяльності та ліквідації Наглядової ради та її  комітетів, порядок призначення членів Наглядової ради затверджується рішенням Засновника.

7.4. Засновник (Власник):

7.4.1. Затверджує статут Підприємства та зміни до нього.

7.4.2. Погоджує Підприємству кредитні договори та договори застави.

7.4.3. Приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Підприємства, призначає комісію з реорганізації та ліквідаційну комісію, затверджує передавальний акт, розподільчий та ліквідаційний баланс.

7.5. Уповноважений орган управління:

7.5.1. Визначає головні напрямки діяльності Підприємства, затверджує план діяльності та  звіт про його виконання.

7.5.2. Погоджує статут Підприємства та зміни до нього і подає Засновнику на затвердження.

7.5.3. Погоджує фінансовий план Підприємства, подає його на затвердження відповідним структурним підрозділам Чернівецької міської ради та контролює його виконання.

7.5.4. Погоджує штатний розпис Підприємства.

7.5.5. Попередньо погоджує договори про спільну діяльність, стороною яких є Підприємство, за якими використовується нерухоме майно, що перебуває в його оперативному управлінні. Договори про спільну діяльність, укладені із Підприємством, без попереднього погодження Уповноваженого органу управління, вважаються неукладеними.

7.5.6. Здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є власністю територіальної громади м. Чернівців та закріплене за Підприємством на праві оперативного управління.

7.5.7. Погоджує створення філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів Підприємства (надалі – Філії). Такі Філії діють відповідно до положення про них, затвердженого наказом керівника Підприємства.

7.5.8. Укладає з Підприємством договори про  надання медичного обслуговування за рахунок коштів місцевого бюджету.

7.5.9. Здійснює контроль за якістю та обсягами надання медичної допомоги, що надається Підприємством відповідно до вимог галузевих стандартів.

7.5.10. Здійснює інші повноваження, встановлені законодавством України.

7.6. Директор Підприємства:

7.6.1. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності і делегує право підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки.

7.6.2. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Засновника та Уповноваженого органу управління.

7.6.3. Організовує роботу Підприємства щодо надання населенню медичної допомоги, згідно з вимогами нормативно-правових актів.

7.6.4. Несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану і плану розвитку Підприємства, результати його господарської діяльності, виконання показників ефективності діяльності Підприємства, якість послуг, що надаються Підприємством, використання наданого на праві оперативного управління Підприємству комунального майна і доходу згідно з вимогами законодавства України, цього Статуту  та укладених Підприємством договорів.

7.6.5. Користується правом розпорядження майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства України та цього  Статуту. Забезпечує ефективне використання і збереження  закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління майна.

7.6.6. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства.

7.6.7. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої документації.

7.6.8. У строки і в порядку, встановленому законодавством України, повідомляє відповідні органи про будь-які зміни у даних про Підприємство, внесення яких до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є обов’язковим.

7.6.9. Подає в установленому порядку Уповноваженому органу управління квартальну, річну, фінансову та іншу звітність  Підприємства в терміни, встановлені законодавством України. За запитом Уповноваженого органу управління надає інформацію про наявність вільних площ, придатних для надання в оренду.

7.6.10. Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників Підприємства, а також інші, передбачені законодавством України про працю рішення в сфері трудових відносин, укладає трудові договори з працівниками Підприємства. Забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. Створює умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим у встановленому порядку штатним розписом.

7.6.11. Призначає на посади та звільняє з посад працівників Підприємства, віднесених до номенклатури посад Уповноваженого органу управління, за його попереднім погодженням.

7.6.12. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в порядку, визначеному законодавством України.

7.6.13. Призначає на посади та звільняє головного бухгалтера Підприємства, керівників структурних підрозділів, інших працівників.

7.6.14. Забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці.

7.6.15. Вживає заходів щодо своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, а також передбачених законодавством України податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

7.6.16. Несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству з вини керівника Підприємства  в порядку, визначеному законодавством України.

7.6.17. Затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема:

7.6.17.1. Положення про преміювання працівників за підсумками роботи Підприємства.

7.6.17.2. Порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти та дарунки.

7.6.17.3. Порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів.

7.6.18. Вирішує інші питання, віднесені до компетенції керівника Підприємства згідно із законодавством України, цим Статутом, контрактом між Чернівецьким міським головою і керівником Підприємства.

7.7. Керівник Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством України порядку.

7.8. У разі відсутності керівника Підприємства або неможливості виконувати свої обов’язки з інших причин, обов’язки керівника Підприємства виконує особа, визначена розпорядженням Чернівецького міського голови.

7.9. З метою дотримання прав та забезпечення безпеки пацієнтів, додержання вимог законодавства України при здійсненні медичного обслуговування населення закладом охорони здоров’я,  фінансово-господарської діяльності на Підприємстві створюється Спостережна Рада. Порядок утворення, права, обов’язки Спостережної ради закладу охорони здоров’я і типове положення про неї затверджуються Кабінетом Міністрів України.

 

 1. Організаційна структура Підприємства

8.1. Структура Підприємства, порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів Підприємства затверджує Директор Підприємства.

8.2. Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників Підприємства затверджує його Директор.

8.3. Штатну чисельність Підприємства Директор визначає на власний розсуд на підставі фінансового плану Підприємства, погодженого в установленому законодавством України та  цим Статутом порядку з урахуванням необхідності створення відповідних умов для забезпечення належної доступності та якості медичної допомоги.

 

 1. Повноваження трудового колективу

9.1. Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори трудового колективу, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, Спостережну Раду, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань соціально – культурного і побутового обслуговування.

9.2. Представники первинної профспілкової організації, представляють інтереси працівників в органах управління Підприємства відповідно до законодавства України.

9.3. Підприємство зобов’язане створювати умови, які б забезпечували участь працівників у його управлінні.

9.4. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх працівників, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших  форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.

9.5. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися Директор Підприємства. Повноваження цих органів визначаються законодавством України.

9.6. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.

9.7. Право укладання колективного договору надається Директору Підприємства, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.

9.8. Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.

9.9. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства України, цього Статуту та колективного договору.

9.10. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є кошти, отримані в результаті його господарської некомерційної діяльності, а також з інших джерел, не заборонених законодавством України.

9.11. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством України, Генеральною та Галузевою угодами.

9.12. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати.

9.13. Умови оплати праці та матеріального забезпечення Директора Підприємства визначаються  контрактом, укладеним із Чернівецьким міським головою.

9.14. Оплата праці працівників Підприємства здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються Підприємством після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

9.15. Працівники Підприємства проводять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством України.

 

 1. Контроль та перевірка діяльності

10.1. Підприємство самостійно здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї дiяльностi та веде обробку та облік персональних даних працiвникiв, а також веде юридичну, фінансову та кадрову звiтнiсть. Порядок ведення бухгалтерського обліку та обліку персональних даних, статистичної, фінансової та кадрової звiтностi визначається законодавством України.

10.2. Підприємство несе вiдповiдальнiсть за своєчасне i достовірне подання передбачених форм звiтностi вiдповiдним органам.

10.3. Контроль за фінансово-господарською дiяльнiстю Підприємства здійснюють вiдповiднi державні органи в межах їх повноважень та встановленого чинним законодавством України  порядку.

10.4. Уповноважений орган управління здійснює контроль фінансово-господарської дiяльностi Підприємства та контроль за якістю i обсягом надання медичної допомоги. Підприємство подає Уповноваженому органу управління, за його вимогою, бухгалтерський звіт та іншу документацію, яка стосується фінансово-господарської, кадрової, медичної дiяльностi.

10.5.  Контроль якості надання медичної допомоги хворим на Підприємстві здійснюється через експертизу відповідності якості наданої медичної допомоги міжнародним принципам доказової медицини, вимогам галузевим стандартам в сфері охорони здоров’я та законодавству України.

 

 1. Припинення діяльності

11.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законодавством України, – за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

11.2. У разі припинення Підприємства (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) усі активи Підприємства передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу міського бюджету м. Чернівців.

11.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником або за рішенням суду.

11.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим ніж два місяці з дня опублікування рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію.

11.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством України строки.

11.6. Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Підприємства.

11.7. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством України порядку.

11.8. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, що ліквідується.

11.9. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства України.

11.10. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України про працю.

11.11. Підприємство є таким, що припинило свою діяльність, із дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

11.12. Все, що не передбачено цим Статутом, регулюється законодавством України.

 

 1. Порядок внесення змін до статуту Підприємства

12.1. Зміни до цього Статуту вносяться за рішенням Засновника, шляхом викладення Статуту у новій редакції.

12.2. Зміни до цього Статуту підлягають обов’язковій державній реєстрації у порядку, встановленому законодавством України.